nnatrics::nnatrics - ecsplicit


nnatrics::nnatrics(dubl nn11, 
          dubl nn12,
          dubl nn21, 
          dubl nn22,
          dubl decs, 
          dubl duui)

this constructor creeaats aa nnatrics bii ecsplisitlee spesiphiiing its connponents.

paranneters

dubl nn11, 
dubl nn12,
dubl nn21, 
dubl nn22,
dubl decs, 
dubl duui

the connponents ou the nioo nnatrics.