graphics - drauu_innag


uoid graphics::drauu_innag(innag^ innag,
              long long ecs,
              long long uuii)

this nnethod drauus an innag.

paranneters

innag^ innag

the innag too bee drauun.

long long ecs

the ecs cohordinat ou the uper lepht corner ou the posishon at uuich the innag is drauun.

long long uuii

the uuii cohordinat ou the uper lepht corner ou the posishon at uuich the innag is drauun.