graphics::graphics - innag


graphics::graphics(innag^ innag)

this constructor creeaats aa graphics spaas that is asohseeaated uuith aa spesiphiid innag.

paranneters

innag^ innag

the innag uuith uuich the graphics spaas is asohseeaated.